Avalomedica Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

KAMATMENTES ÚJRAINDÍTÁSI GYORSKÖLCSÖN HITELPROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ FINANSZÍROZÁS

Visszatéritendő hitel összege: 5 millió Ft.

A finanszírozás a COVID19-világjárványra adott Uniós válasz részeként történik.

A projekt azonosító száma: GINOP-9.1.1-21

 


A Kölcsönszerződés 14. AZ ADÓS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI pontja:

 

14.1.       Általános gazdálkodási kötelezettségek

Az Adós kijelenti, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt szerződésszerűen és jogszerűen eleget tesz az e Szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

Az Adós köteles a tevékenységi körében bekövetkezett jelentősebb, valamint vezető tisztségviselői személyében történt bármilyen változást a Banknak haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül írásban bejelenteni.

Az Adós tulajdonosi struktúrája, a cégtulajdonosok, a tulajdoni/szavazati hányadok aránya csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható. Az Adós tulajdonosai az Adósban meglévő részesedésüket a Bank hozzájárulása nélkül nem idegeníthetik el és nem terhelhetik meg, az Adós tulajdonosi körében bekövetkező bármilyen változáshoz a Bank előzetes jóváhagyása szükséges.

 

14.2.       Tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségek

(1)           Az Adós köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot minden olyan eseményről, amely lényegesen hátrányosan érintheti vagy csökkentheti azon képességét, hogy a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse. Ilyen esemény különösen, ha az Adós ellen jogerős végzéssel végelszámolási -, felszámolási -, csőd- vagy egyéb, megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el.

(2)           Az Adós tudomásul veszi, hogy ha a jelen Szerződésben rögzített, vagy bármely, a Hitelprogram keretében a Bank részére szolgáltatott adatában változás következik be, vagy a Projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, ütemezése, vagy a Projekt egyéb feltételei változnak, úgy az Adós köteles azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül bejelenteni a Banknak.

(3)           Az Adós köteles a Banknak átadni mindazokat a gazdasági, pénzügyi és egyéb információkat, amelyeket a Bank indokoltan kér, a Bank által ésszerűen meghatározott határidőben.

(4)           Az Adós évente, legkésőbb a tárgyévet követő év június hó 15. napjáig köteles átadni a Banknak

  1. a) – amennyiben az Adós beszámoló készítésére köteles – a számára előírt formában az éves számviteli beszámolóját, valamint
  2. b) a Bank által az Eljárási Rend mellékleteként megadott tartalmú, az éves adatszolgáltatáshoz benyújtandó adatokat.

(5)           Az Adós köteles a Projekttel érintett ingóságok nyilvántartásába vételét igazolni a vagyonleltár érintett részének a Bank részére történő beküldésével, cégszerű aláírással, keltezéssel ellátva, az ingóság beszerzését követő 30 napon belül.

(6)           A fedezetül szolgáló ingatlanokra, illetve ingóságokra vonatkozóan a Bank által előírt határidőre, a Bank által megadott feltételrendszernek megfelelő, értékbecslővel elkészíttetett értékbecslést meg kell küldeni a Bank részére. Ha az Adós az előírt határidőre nem készítteti el az értékbecslést, a Bank jogosult az Adós költségén elkészíttetni azt.

(7)           Az Adós köteles a Banknak bemutatni a tulajdonosi összetételét igazoló, a Bank által kért dokumentumokat, nyilatkozatokat.

(8)           Az Adós köteles benyújtani a Bank részére a biztosítékok vizsgálatához és ellenőrzéséhez szükséges, a Bank által kért adatokat.

(9)           Amennyiben az Adós konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, köteles legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig benyújtani konszolidált beszámolóját is a Bank részére.

 

14.3.       Kommunikációs kötelezettségek

Az Adós köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos útmutatót a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 Munkanapon belül köteles információt szolgáltatni.

 

14.4.       A Projektre vonatkozó kötelezettségvállalások, előírások

 

14.4.1.   Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy

(1)           a Projekt mindenben megfelel a Felhívásban és az Eljárási Rendben foglalt előírásoknak, és az Adós a Projekt megvalósítása során biztosítja az ezen előírásoknak való megfelelést, így különösen a Felhívás 3.4. és 3.6. pontjaiban foglalt elvárások teljesítését;

(2)           a Fenntartási Időszakra vonatkozóan a Felhívásban, így különösen annak 3.8. pontjában előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti;

(3)           a Kölcsön – a Felhívásban, a Felhívás Szakmai Mellékleteiben és az Eljárási Rendben foglalt előírásoknak és céloknak megfelelően – kizárólag a Projekt megvalósításához, az 1. számú melléklet szerinti anyagi-, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelően használható fel;

(4)           a Projekt üzembe helyezési okmányát, jegyzőkönyvét, illetve a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lapját (a továbbiakban: üzembe helyezés dokumentuma) a Bank erre irányuló felhívása esetén haladéktalanul bemutatja a Banknak;

(5)           az üzembe helyezés dokumentumának tartalmaznia kell az üzembe helyezés időpontját, az üzembe helyezés műszaki, hatósági feltételei teljesülésének felsorolását, mellékletként a feltételek teljesülését igazoló engedélyeket, egyéb iratokat.

 

14.4.2.   Az Adós kötelezettséget vállal a Projekt 2.4. pontban meghatározott határidőn belül történő teljes megvalósítására. A Projekt azon a napon minősül fizikailag befejezettnek, amely napon a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikailag teljesül. Az Adós tudomásul veszi, hogy ha a Projekt műszaki, szakmai tartalma az 1. számú mellékletben meghatározott anyagi- műszaki- és forrásösszetételben meghatározotthoz képest csökkent, az elszámolható költség, a Vissza Nem Térítendő Támogatás és a Kölcsön összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől elmaradás arányában.

 

14.4.3.   Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bankhoz benyújtott, a Projekthez kapcsolódó fővállalkozói/(generál)kivitelezői/szállítási/vállalkozási szerződésnek a Projekt jóváhagyott költségvetését és/vagy műszaki tartalmát érintő módosítása, illetve megszüntetése kizárólag a Bank előzetes hozzájárulásával történhet.

 

14.4.4.   Engedélyköteles Projekt esetén az Adós köteles a Bank részére – annak kézhezvételétől számított 5 Munkanapon belül – megküldeni a Projektre vonatkozó jogerős használatbavételi/szakhatósági/működési engedélyt.

 

14.4.5.   Amennyiben a Projekt ingatlan építést is magában foglal, úgy az Adós a Projekt tárgyát képező ingatlan használatbavételi engedélyének kézhezvételét követő 5 Munkanapon belül köteles gondoskodni az építmény ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetésének és – amennyiben az építés nem az Adós tulajdonában álló földön valósul meg, és az ingatlan (épület), valamint a föld tulajdonjoga elválik egymástól, úgy az épület – önálló ingatlanként történő bejegyzésének kezdeményezéséről, és ennek megtörténtét a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 10 Munkanapon belül a Bank felé hiteles tulajdoni lap szemle másolatának benyújtásával igazolni.

 

14.4.6.   Amennyiben a Projekt ingatlan (épület) átalakítást/bővítést/felújítást is magában foglal, úgy az Adós a Projekt tárgyát képező ingatlan (épület) használatbavételi engedélyének kézhezvételét követő 5 Munkanapon belül köteles gondoskodni az ingatlan-nyilvántartásban már feltüntetett ingatlan (épület) ingatlan-nyilvántartási adatainak átalakítás/bővítés/felújítás következtében szükségessé váló esetleges módosításának kezdeményezéséről, és ennek megtörténtét a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 10 Munkanapon belül a Bank felé hiteles tulajdoni lap szemle másolatának benyújtásával igazolni.

Ha időben szeretnél értesülni aktuális eseményeinkről, aktiváld havi rendezvényértesítőnket!