ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.taplalkozasbeallitas.hu

Általános adatok:

I. Szolgáltató Adatai

A szolgáltató neve: AVALOMEDICA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A szolgáltató székhelye: 1134 Budapest, Taksony utca 9. földszint 8. iroda

Cégjegyzékszáma: 01 09 334737
Adószáma: 26606503-2-41

Bank neve: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 12010721-01719499-00100003

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@taplalkozasbeallitas.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék mint Cégbíróság Telefonszáma: 061/467-6200

A szerződés nyelve: magyar

Megrendelő: a www.taplalkozasbeallitas.hu weboldalra regisztráló és a www.taplalkozasbeallitas.hu weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.

II. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

III. Regisztráció, a felek közötti jogviszony

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Megrendelő a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt.

A www.taplalkozasbeallitas.hu weboldalon történő regisztrációval a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy a táplálkozási tanácsadói szolgáltatás megrendelésével, rendezvények és képzések előfizetésével, online termékek vásárlásával a Felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza. Amennyiben a Látogató az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy sem terméket, sem tanácsadói szolgáltatást, sem rendezvényeken való részvételt, képzéseket nem tud igénybe venni.
A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az eseményeken szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy az AVALOMEDICA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. birtokolja a fent említett információkat.

Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Rendelkezésre állás: Az oldalon megvásárolt szolgáltatások, termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak, amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.


IV. Szolgáltatási jogviszony

A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a rendezvénnyel/ képzéssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással;

A rendezvény, képzés megkezdése előtti fizetési határidőként megadott időpontig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

Amennyiben az Ügyfél a rendezvény/képzés díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (8 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a rendezvényen/képzése. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett rendezvények témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A rendezvények/képzések esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

A Szolgáltató továbbá fenn tartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a rendezvények áraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

 

VI. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett rendezvényen, képzésen  jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére, valamint a webáruházban található online termékek megvásárlására. A Résztvevő jogosult a rendezvényen, képzéseken megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

A Résztvevő a rendezvényen, képzésen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az rendezvény/képzés megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

 

VII. Joglemondás

A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A Résztvevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a rendezvények/képzések a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

VIII. Szerzői jogok

A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvényeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk az AVALOMEDICA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

A rendezvények és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak Bartha Ákos engedélyével lehetséges.
A Résztvevő továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a rendezvényeken a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

 

IX. Szolgáltatások, azok igénybevétele, megrendelések, árak, díjfizetés

A weboldalon elérhető szolgáltatások köre táplálkozási tanácsadást, élő, csoportos  rendezvényeket és képzéseket és online termékeket tartalmaz, melyek közül néhány, időnként online közvetítésben, online megtekinthető formátumban is megrendelhető és megtekinthető. Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményekként eltérhetnek egymástól.

A megrendelhető szolgáltatások, képzések tekintetében, a weboldalon az adott esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei és a jelentkezési/megrendelési felülete. Itt a Látogató megtalálja az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat. Az oldal közepén található “Regisztráció!” gombra való kattintással jelentkezhet a Látogató az általa kiválasztott eseményre. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. Az utolsó adatmezőben a Jelentkezőnek lehetősége van kiválasztani és kérni, hogy a jelentkezéssel egy időben feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról. Az ÁSZF elfogadásával egy időben a jelentkező, vagy megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szolgáltató eDM levelekben értesítse a további szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb értéket adó tartalmakat küldjünk neki.

X. A rendezvényeken, képzéseken való részvétel

A rendezvényeken, képzéseken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatok megadásával!), valamint a rendezvény, képzés teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően.
A rendezvények, képzések díjait a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok eseményenként, képzésenként eltérőek lehetnek és egyes esetekben kezelési költséget is tartalmazhatnak. A fizetési módok bármikori megváltoztatására fenn tartjuk a jogot! Az események, képzések aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott esemény saját felületén tájékozódhat.

 

XI. Változtatás joga

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak a szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt szolgáltatások árát nem érintik.

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót.
Szolgáltató fenntartja a jogot a rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik rendezvény időpontban használható fel!

XII. Fizetési módok események igénybevételekor

Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi. A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Ha az Ügyfél jelzi a Szolgáltató felé ezen igényét, úgy a Szolgáltató a hitelesség ellenőrzésének menetéről írásos segédletet küld meg az Ügyfél részére. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

Az Ügyfél nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé.

XIII. A megrendelt rendezvények, képzésekről való lemondás

A megrendelt rendezvény, képzés a fizetési határidő napjáig térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül.

A rendezvény, képzés fizetési határidőn túli lemondása a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra előzetes megegyezés alapján.
A rendezvény, képzés megkezdését lemondani kizárólag írásban az info@taplalkozasbeallitas.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a rendezvény, képzés lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélre 24 órán belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé a +3670/2680 499–as telefonszámon.

 

A webáruházban történő vásárlás

I. Megvásárolható termékek köre


Az AVALOMEDICA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. webáruházában online előadásanyagokat, könyveket, e-könyveket (a továbbiakban: termék) vásárolhat.
A webáruházban megjelenített árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatóak. Az oldalon feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását.
A szolgáltató az aktuális akciókat (az akcióban szereplő termékeket, az akciós árakat, az akció pontos időtartalmát) a webáruházban jól láthatóan feltünteti. Amennyiben a szolgáltató az akcióhoz nem rendel pontos időtartamot, úgy az akció határozatlan ideig, illetve visszavonásig érvényes.

 

II. Rendelés menete

A termékek rendelés- és vásárlás megtételéhez, nem kötelező a Vásárlónak regisztrálni az oldalra, nem kötelező saját felhasználói fiók megléte és bejelentkezés.

II.1. A termék kiválasztása

A Vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a kosár ikonra való kattintással, vagy „Kosárba tesz” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A képernyő jobb felső sarkában lévő kosár ikon melletti szám megmutatja, hogy eddig hány féle terméket helyezett a kosárba. Ugyanezen jobb felső sarokban elhelyezett kosár ikonra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint kosárban lévő termékek vételárának összegét. Itt ellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. Amennyiben módosít a kosárban lévő termékek mennyiségén, vagy töröl közülük, úgy szükséges a termék melletti frissítés ikonra kattintani, vagy az alsó „Frissítés” gombra, hogy a kosár mentse a módosításokat és a megfelelő végösszegeket írja ki. A „Vissza” gombra való kattintással, a vásárlónak lehetősége nyílik visszatérni a termékoldalra és tovább böngészni a termékeink között. A „Kosár ürítése” gombra kattintva a kosárban eddig elhelyezett termékek törlődnek. A „Kosár elmentése” gombra kattintva, mentheti az eddig kiválasztott termékek listáját, hogy a későbbiekben tudja folytatni a vásárlást.

 

II.2 Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

II.3 A rendelés elküldése:

Ha a Vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, ellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni azokat, akkor egyszerűen a “Megrendelés” gombra való kattintással léphet tovább a felületen.

A tovább lépés erről a felületről csak az után lehetséges, ha a vásárló elfogadta az Adatvédelmi nyilatkozatot és ezen ÁSZF-et.
A következő lépésben a „Tovább” gombra kattintva léphet tovább az Adatok ellenőrzése felületére. Itt ellenőrizheti a megrendelt termékek darabszámát és végösszeget. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, és elfogadta a vásárlási feltételeket, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra. Ezt követően  átirányításra kerül a QuickPay rendszer oldalára.
Az adatbeviteli hibák javítására (pl. plusz termék kiválasztására, db szám módosítására, kiválasztott termék törlésére, az ár ellenőrzésére) a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetőség.

Termékek megvásárlásakor a vételár megfizetését követően, a webáruházban, a vásárláskor megadott email címbe küldött letöltési linkkel juthat hozzá a Vevő a termékhez. A linkre kattintva egy letöltést engedélyező gomb jelenik meg, amire kattintva kezdeményezheti a letöltést.

Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy internet kapcsolata folyamatos legyen, és mindenképpen várja meg, míg a teljes tartalom letöltése befejeződik! Amíg a letöltés folyamatban van, addig ne próbálja a tartalmat megnyitni, vagy bármely műveletet végrehajtani vele, mert ez a letöltés megszakítását eredményezheti.
A Szolgáltatónál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

A szolgáltató nem kötelezhető a tartalom újbóli közzétételére a vásárló irányában, amennyiben a letöltés nem sikerült. Ha bármely probléma merül fel a letöltés alatt, úgy hívja ügyfélszolgálatunkat és egyedi elbírálás alapján keresünk megoldást a problémára.

III. Fizetési módok a webáruházban való vásárláskor

A QuickPay a világ összes jelentős kártyatársaságában tagsággal rendelkező pénzintézet, amely POS-os és online bankkártya-elfogadást szolgáltat egyéb piacok mellett hazánkban is. A QuickPay független a magyar bankoktól: bármelyik banknál vezetett számláról el tudja számolni kereskedőknek/webáruházaknak utalandó összeget.

A tranzakció Önnek INGYENES, a szolgáltatásért a webáruház fizet. Ami még nagyon fontos, kártyája adatai a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és nem lesznek rögzítve, így is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

III.1 A fizetés folyamata

A webáruházban a rendelési folyamat során a fizetéshez érve átirányítjuk a QuickPay biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni, követve a képernyő utasításokat.

A fizetendő összeget a kalkuláció során a webáruházból veszi át a rendszer, vagy az ajánlat kérésének feldolgozása és visszaigazolása során e-mailben küldjük meg, részletes kalkuláció és ajánlat tétel formájában a pontos befizetendő összeg megjelölésével és egyéb információkkal egyetemben. A megadott, erre a célra kialakított weboldalon kezdheti meg a fizetési folyamatot.
Meg kell adnia a kártyán szereplő kártyabirtokos nevét, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CVC2/CVV kódját. A honlapon ábrákkal segítik, hogy a kért adatokat hol találja a kártyán.

Az adatok bevitele után az érvényesítő gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció, melynek sikerességéről Önt is tájékoztatják a képernyőn.


A QuickPay a Magyar Nemzeti Bank Nettó Nemzeti Elszámolás Rendszerének tagjaként forintban számol el.

Milyen bankkártyákat használhat:

A QuickPay jelenleg 4 féle kártyát tud elfogadni. Fizetésre alkalmas bankkártyák a QuickPay rendszerében a Visa, Visa Electron, MasterCard és a MasterCard Maestro.

További fizetési lehetőségek

– előre történő banki átutalás: a megrendelés leadása után elküldésre kerül a díjbekérő, amely alapján Vásárló előzetesen kiegyenlíti a termék árát. A megrendelés mindaddig függőben van, míg a rendelési összeg beérkezéséről meg nem győződtünk. A beérkező utalások könyvelése akár 2-3 napot is igénybe vehet.

Bank neve: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 12010721-01719499-00100003

IV. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A rendelések feldolgozása a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül megtörténik. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor (info@taplalkozasbeallitas.hu).
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül lehetséges. A teljesítés pontos időpontjáról lehetőség van egyeztetni a +3670/2680-499-as telefonszámon.

Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

A Megrendelő által megadott számlázási adatok alapján e-számlát állítunk ki és a megadott e-mail címre elektronikus úton juttatjuk el a Megrendelő részére. Papír alapú számlát csak akkor áll módunkban kiállítani, ha a megrendelő ezt felénk kérés formájában előre jelzi a megrendelés megjegyzés rovatában, telefonon vagy e-mail üzenetben.

Szállítás

A termékek üzletben történő személyes átvételére nincs lehetőség.  Az árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. A szállítási költség a Vásárlót terheli, kivéve abban az esetben, ha az külön feltüntetésre kerül a termék adatlapján, – vagy egy promóció keretében, pl. ingyenes kiszállítás vagy adott értékhatár feletti vásárlás esetén.

A kiszállítás átalány díja:

belföldön (5 munkanapon belül):

 • Házhozszállítás FoxPost futárszolgálattal: 1.990 Ft
 • FoxPost Csomagautomata: 1.290 Ft

V. Tulajdonjogi kikötés

A termékek vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetet összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

VI. Az elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (m) bekezdése értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállás szerinti jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről.

VII. Panaszkezelés

A panaszügyintézés történhet az általunk feltüntetett elérhetőségek egyikén elektromos levél, vagy telefonos megkeresés alapján, valamint hagyományos levél formájában vagy személyesen, levelezési címünkön: 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 32-34. (Személyes megkeresésre előre egyeztetett időpontban van lehetőség.) A panaszok megválaszolását és lehetőség szerinti orvoslását a Szolgáltató igyekszik a lehető leggyorsabban megtenni, de legkésőbb 14 napon belül.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

TÁJÉKOZTATÓ AZ ONLINE BÉKÉLTETÉSRŐL

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu ; onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

VIII. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Táplálkozási tanácsadás

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, személyre szabott táplálkozási és életmód tanácsadást végez. Szolgáltató kijelenti, hogy életmód, illetve táplálkozási tanácsadási tevékenységet végez, Szolgáltató nem szakorvos, nem dietetikus. Az elkészült ajánlás a Megrendelő anyagcseretípusára jellemző általános tulajdonságokat, táplálkozási naplója egyes fontos pontjainak konkrét kiértékelését, a jelenlegi szokások megváltoztatására vonatkozó javaslatokat, gyakorlati tanácsokat, módszereket, mintaétrendet tartalmaz. Tartalmazza a fogyást akadályozó vagy hízást elősegítő ételek felsorolását és a kerülendő ételek konkrét listáját. Az ajánlás példákat, javaslatokat tartalmaz, amik a Megrendelő felmért típusának megfelelőek. Az ajánlás célja a szervezet egyensúlyának (emésztőrendszeri, hormonális, idegrendszeri) biztosítása, az energiaszint megemelése, ideális testsúly elérése és az, hogy Megrendelő bizonyosságot szerezzen egyéni anyagcseréjéről és annak hatásáról táplálkozásában. Az ajánlás nem fogyókúra, hanem egy hosszútávra szóló irányított táplálkozási javaslat, az eredmény sebessége egyéni adottságoktól függ. A Szolgáltató elsősorban a tiszta, adalékmentes táplálkozás alapjaira vállalja rávezetni a Megrendelőt, másodsorban pedig az anyagcseretípusának megfelelő táplálkozáshoz szükséges új szokások bevezetéséhez ad javaslatokat. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás egy tiszta, adalékmentes, elegendő kalóriát tartalmazó étrend ajánlása, mely étrendtől a Megrendelőnek új egészségügyi problémái nem alakulhatnak ki. Az étrend betartásához nem feltétel semmilyen különleges élelmiszer vagy speciális táplálék kiegészítő beszerzése, a Szolgáltató hétköznapi, bárhol megvásárolható ételeket ajánl.
Az ajánlás egyszeri tanácsadást tartalmaz. Megrendelőben esetlegesen felmerülő kérdésekre a Szolgáltatónak kérdését e-mailben tudja feltenni. A Szolgáltató vállalja, hogy a beérkező kérdéseket beérkezési sorrendben megválaszolja.
Amennyiben a Megrendelő meg kívánja osztani eredményét a Szolgáltatóval, a Szolgáltató vállalja, hogy ezen beszámolókat a weboldalra feltölti, illetve Facebook oldalán közzéteszi.


II. Táplálkozási tanácsadás megrendelésének folyamata

 1. Jelentkezés konzultációra bejelentkezési felületen, emailen vagy telefonon
 2. Egyeztetés a konzultációs időpontról/személyről
 3. Email a megrendelésről
 4. A naptárban foglalt napon (+/-3 napon) belül a személyre szóló anyag kiküldése

A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, az Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, anyagcserét érintő betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.

III. A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás teljesítése

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, az adatrögzítés és adategyeztetés után minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a foglalt naptári napon készíti és küldi el a táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot, az ajánlást. Amennyiben a Megrendelő feltöltött a profiljába a szolgáltatás teljesítéséhez használhatónak minősülő adatot, de a szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő ajánlás pontosságára. Az adatok pontossága az Megrendelő kizárólagos felelőssége.

IV. A szolgáltatás sikeres teljesítése:

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenül és megszűnik.A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életkorától, típusától, adottságaitól genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

V. Elállás

A weboldalon keresztül történő jelentkezéssel létrejött szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megrendelésével, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni.

A táplálkozási tanácsadás szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése  előtt 72 órával van lehetősége a Megrendelőnek elállni felár számítása nélkül.

A táplálkozási tanácsadás 24 órával történő lemondása esetén a következő konzultációs időpontban 50%-os felár kerül felszámításra.

VI. A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás díja

A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás díja:

Egyéni konzultációs díjaink

Az árak tartalmazza az ÁFÁ-t. A Megrendelő a Szolgáltatónak megbízási díjat köteles a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően foglalt naptári időpontján megfizetni. A Szolgáltató a megbízási díjról elektronikus számlát állít ki.

VII. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondás

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentumokat nem szerzi be a foglalt időpontjáig vagy a Megrendelő mentális vagy fizikai okok miatt alkalmatlannak bizonyul a tanácsadásra, a szolgáltatási jogviszony ellehetetlenülés miatt megszűnik. Amennyiben a felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő a hiányosan beszerzett dokumentumokat a Szolgáltató kérése ellenére a megadott határidőn belül nem pótolja, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

VIII. Alvállalkozó igénybevétele

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítése során alvállalkozó közreműködését igénybe venni. Alvállalkozóként a Szolgáltató más táplálkozási tanácsadót vonhat be a teljesítésbe. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes adatait és minden más átadott adatát a szolgáltatás teljesítése érdekben és időtartamára átadja.

IX. A felek közötti jogviszony

A szolgáltatás és termék megrendeléseket a weboldal  automatikusan tárolja elektronikus formában, melyről Megrendelő email üzenetet kap és később visszanézheti.

Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, valamint a Megrendelő közötti megrendelés adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 18.§ szerinti “írásbeli megerősítés” követelményének.

A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a jelentkezési felületen található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

X. Záró rendelkezések

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Gödlöllői Járásbíróság Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.


Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.

Ha időben szeretnél értesülni aktuális eseményeinkről, aktiváld havi rendezvényértesítőnket!